Просторен план на Република Македонија
АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ